Financiële diensten

 • Het opstellen van een ontwerpbegroting op basis van de Akte van splitsing voor het komende boekjaar.
 • Administreren van de door leden verschuldigde bijdragen.
 • Het signaleren en bewaken van eventuele optredende achterstanden in de betaling van deze bijdragen, alsmede eventuele andere verschuldigde bijdragen.
 • Het beheren en administreren van een afzonderlijk, ten name van de vereniging staande bankrekening.
 • Het ten laste van de eerder genoemde bankrekening betalen van alle voor rekening van de vereniging komende kosten.
 • Het eenmaal per jaar opmaken van een jaarrekening aangevende baten/lasten over het afgelopen boekjaar.
 • De bankbescheiden en de bijbehorende originele nota’s eenmaal per jaar ter controle per post aan de door de ledenvergadering benoemde leden van de kascommissie sturen.
 • Het beoordelen of ingediende nota’s conform offerte/opdracht zijn.
 • Bij ontvangst van de laatste deelnota met betrekking tot groot onderhoud zal deze laatste worden voldaan nadat de leden over deze nota in kennis zijn gesteld door middel van een “10 dagen briefje”.

Bestuurlijke / administratieve diensten

 • Het eenmaal per jaar organiseren, oproepen, bijwonen en notuleren van de algemene ledenvergadering, notulen op de website plaatsen en leden daarvan op de hoogte brengen.
 • Het uitbrengen van advies aan de vereniging.
 • Het beantwoorden van (telefonische) vragen van de leden.
 • Het voeren van correspondentie het dagelijkse beheer betreffende.
 • Het reageren op meldingen bij niet naleving van de bepalingen in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement en door de vereniging genomen besluiten.
 • Het in- en uitschrijven van (oud)leden bij overdracht van een appartementsrecht. Het informeren van de notaris inzake de financiële afhandeling per transportdatum. Het informeren van de nieuwe eigenaar over de gang van zaken binnen de VvE.

Diensten met betrekking tot onderhoud

 • Het verstrekken van opdrachten tot € 500,00 voor kleine gemeenschappelijke klachten zoals bijvoorbeeld eenvoudige lekkages en rioolverstoppingen. Indien de kosten van de werkzaamheden genoemd bedrag te boven gaan worden deze kosten ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter, technische commissie en/of de leden van de vereniging.
 • De uitbesteding van servicewerkzaamheden zoals schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud van technische installaties op basis van besluiten van de algemene ledenvergadering.
 • Het zorg dragen voor offertes t.b.v. een op te stellen meerjaren onderhoudsplan indien de vergadering hiertoe besluit.
 • Het zorg dragen voor offertes t.b.v. groot onderhoud op basis van het door de vereniging op te laten stellen meerjaren onderhoudsplan.
 • Op basis van een vergaderbesluit laten beoordelen en vergelijken van deze offertes door een bouwkundig bureau.

Webpagina

Petite VVE Management B.V. heeft voor haar leden een webpagina op de website ontwikkeld. Op deze pagina heeft elk lid inzicht in alle stukken van de VvE, zoals de notulen, jaarstukken en de Akte van Splitsing.

Contact opnemen

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Niet leesbaar? verander tekst. captcha txt